Privacy Policy

Kayleigh’s Heart for dogs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kayleigh’s Heart for dogs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kayleigh’s Heart for dogs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kayleigh’s heart for dogs
Marsmanhove 28
2726 CN Zoetermeer
info@heartfordogs.nl

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Kayleigh’s Heart for dogs verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Kayleigh’s Heart for dogs beroept zich op het gerechtvaardigd belang: noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst.
 • Om dienst te kunnen leveren. (uitvoering overeenkomst)
 • Contacteren bij afzeggingen. (uitvoering overeenkomst)
 • Afspraak maken voor een dienst. (uitvoering overeenkomst)
 • Naslag werk leveren. (uitvoering overeenkomst)
 • Facturen sturen. (uitvoering overeenkomst)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer/mobielnummer, e-mail.
 • IP-adres bij het bezoek van onze site.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wanneer u geen persoonsgegevens aan ons wil verstrekken moet er tussen u en de kynologisch instructrice duidelijke en goede afspraken gemaakt worden omtrent facturering, trainingsplek/mogelijkheid, contact mogelijkheden, ed. Deze worden schriftelijk vast gelegd. Wanneer u uw huisadres niet wil opgeven maar wel last heeft van een gedragsprobleem binnenshuis kan het zijn dat Kayleigh’s Heart for dogs u niet verder kan helpen. U wordt dan verzocht een andere kynologisch instructeur/ gedragstherapeut te zoeken.

Wanneer u contact opneemt via ons contactformulier wordt het door u ingevulde e-mailadres gebruikt om te antwoorden. Het door uw ingevulde email adres wordt niet opgeslagen of verwerkt. Het wordt alleen gebruikt om op uw gestuurde bericht te antwoorden.

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens zullen wij niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Kayleigh’s Heart for dogs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan zeven jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Kayleigh’s Heart for dogs van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Uw persoonsgegevens staan niet online, maar in een extern bestand. Niemand buiten het bedrijf kan in dit bestand of krijgt dit te zien.

De gegevens worden vernietigd wanneer het bewaartermijn is verstreken.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Ook behoudt u het recht op rectificatie en aanvulling van persoonsgegevens. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.heartfordogs.nl). U krijgt binnen 1 maand reactie.

Tevens kunt u bezwaar of (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door dit aan ons aan te gegeven. Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking. Hierdoor wordt alleen de gegevens die door u verstrekt worden verwerkt.

U heeft ook het recht op vergetelheid. Dit is van toepassing wanneer Kayleigh’s Heart for dogs;

 • uw gegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld.
 • U uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt.
 • De wettelijk bepaalde bewaartermijn heeft bereikt.
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking.

Ook heeft u het recht om gegevens over te dragen. U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van u persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het privacy bescherming.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kayleigh’s Heart for dogs maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) in wat voor vorm dan ook.